Ευχαριστομε που επισκεφθκατε την ιστοσελδα της εταιρας JEEPTECH OE.

Η εταιρα JEEPTECH OE , εναι μια  εισαγωγικ εταιρα με ιδρυτ της τον Σπρο Βλχο με δρα την Δφνη Αττικς. Αντικεμενο των εργασιν της εναι η εισαγωγ και εμπορα αξεσουρ(bull bars, σκαλοπτια, αεροτομς, σχρες, καλμματα καρτσας, κουβοκλια, ανοιγμενα καπκια, προβολες ομχλης, καλμματα χερουλιν, καθρεφτν, εμπρς-πσω φαναριν, καλμματα ρεζρβας, ανεμοοθραστες παραθρων , αντιανεμικ καπ, φτερ κλπ.) αυτοκιντων 4Χ4 (SUV & PICK-UP)

Η JEEPTECH ΟΕ εναι η πρτη ελληνικ εταιρα που ασχολθηκε αποκλειστικ με την εισαγωγ προντων απο το εξωτερικ και πρωταρχικς της στχος εναι η μεση εξυπηρτηση των πελατν της με προντα εξαιρετικς ποιτητας, μοναδικο design και ψογης εφαρμογς. Για το λγο αυτ συνεργαζμαστε με τις μεγαλτερες και ποι καταξιωμνες εταιρες στον χρο πως η γερμανικ εταιρα ANTEC, η αμερικνικη DURAKON, η ιταλικ MISUTONIDA, η ταλανδικ CARRYBOY και λλες.Ειδικ η εταιρα ANTEC εναι η πρτη εταιρα στον κσμο που παρχει γκριση σμφωνα με την 2005/66/CE οδηγα της Ευρωπακς νωσης για την προστασα πεζν(βλπε στη συνχεια). Η JEEPTECH OE λοιπν, δεν εξασφαλζει μνο την ποιτητα και ποικιλα των προντων της αλλ και την νομικ σας κλυψη.

Το ρτιο προσωπικ μας , χοντας μεγλη εμπειρα , τεχνικ κατρτιση και διαρκς ενημρωση για τις νες ιδες και τεχνολογες εναι πντα τοιμο να εξυπηρετσει και τον ποι απαιτητικ πελτη και να τον βοηθσει να επιλξει απο μα πραγματικ μεγλη γκμα προντων, τα αξεσουρ εκενα που θα αναδεξουν την γραμμ και προσωπικτητα του αυτοκιντου σας.

Η εταιρα μας βρσκεται :

JEEPTECH OE
Πλοτωνος 30, Δφνη
τηλ: 210 9764771
τηλ & fax: 210 9761766
e-mail: info@jeeptech.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επσημη Εφημερδα της Ευρωπακς νωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επσημη Εφημερδα της Ευρωπακς νωσης
Ο.ΗΓΙΑ 2005/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡ.ΠΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥ


 

 

 

ρθρο 1

Θµα
Η παροσα οδηγα αποσκοπε στη βελτωση της προστασας των πεζν και των οχηµτων µε τη λψη µτρων παθητικς ασφλειας. Καθορζει τεχνικς απαιτσεις για την γκριση τπου οχηµτων µε κινητρα σον αφορ τα συστµατα µετωπικς προστασας που παρχονται ετε ως αρχικς εξοπλισµς που τοποθετεται στα οχµατα ετε ως χωριστς τεχνικς µονδες.

 ρθρο 3

∆ιατξεις γκρισης τπου
1. Απ τις 25 Αυγοστου 2006, σε σχση µε νο τπο χµατος στο οποο χει τοποθετηθε σστηµα µετωπικς
προστασας που τηρε τις απαιτσεις που ορζονται στα παραρτµατα Ι και ΙΙ, τα κρτη µλη δεν δνανται, για λγους που αφορον τα συστµατα µετωπικς προστασας:
α) να αρνονται τη χοργηση γκρισης τπου ΕΚ εθνικς γκρισης τπου·:
β) να απαγορεουν την καταχριση σε µητρο, πληση θση σε λειτουργα. :
2. Απ τις 25 Αυγοστου 2006, σε σχση µε νο τπο συστµατος µετωπικς προστασας, το οποο διατθεται ως χωριστ τεχνικµονδα , και το οποο τηρε τις απαιτσεις που ορζονται στα παραρτµατα Ι και ΙΙ, τα κρτη µλη δεν δνανται: :
α) να αρνονται τη χοργηση γκρισης τπου ΕΚ, εθνικ ς γκρισης τπου·:
β) να απαγορεουν την πληση θση σε λειτουργα. :
3. Απ τις 25 Νοεµβρου 2006, σε σχση µε νο τπο οχµατος στο οποο χει τοποθετηθε σστηµα µετωπικς προστασας νο τπο συστµατος µετωπικς προστασας που προσφρεται ως χωρισττεχνικ µονδα, που δεν πληρον τις απαιτσεις που ορζονται στα παραρτµατα Ι και ΙΙ, τα κρτη µλη αρνονται τη χοργηση γκρισης τπου ΕΚ εθνικς γκρισης τπου. :
4. Απ τις 25 Μαου 2007, σε σχση µε οχµατα που δεν πληρον τις απαιτσεις που ορζονται στα παραρτµατα Ι και ΙΙ, τα κρτη µλη, για λγους που αφορον τα συστµατα µετωπικς προστασας: :
α) θεωρον τα πιστοποιητικ συµµρφωσης που συνοδεουν να οχµατα σµφωνα µε την οδηγα 70/156/ΕΟΚ ως µη ισχοντα πλον για τους σκοπος του ρθρου 7 παργραφος 1 της εν λγω οδηγας·:
β) απαγορεουν την καταχριση σε µητρο, πληση θση σε λειτουργα νων οχηµτων που δεν συνοδεονται απ πιστοποιητικ συµµρφωσης σµφωνα µε την οδηγα 70/156/ΕΟΚ. :
5. Απ τις 25 Μαου 2007, οι απαιτσεις που ορζονται στα παραρτµατα Ι και ΙΙ, σε σχση µε συστµατα µετωπικς προστασας που διατθενται ως χωριστς τεχνικς µονδες, ισχουν για τους σκοπος του ρθρου 7 παργραφος 2 της οδηγας 70/156/ΕΟΚ. :
:
ρθρο 5
Επανεξταση
Το αργτερο στις 25 Αυγοστου 2010, υπ το πρσµα της τεχνικς προδου και της εµπειρας, η Επιτροπεπανεξετζει τις τεχνικς διατξεις της παροσας οδηγας, και ιδως τους ρους για την απατηση της δοκιµς οµοιµατος νω µρους ποδιο προς σστηµα µετωπικς προστασας, τη συµπερληψη δοκιµς οµοιµατος κεφαλς ενηλκου προς σστηµα µετωπικς προστασας και την προδιαγραφ δοκιµς οµοιµατος κεφαλς παιδιο προς σστηµα µετωπικς προστασας. Τα αποτελσµατα αυτς της επανε- ξτασης αποτελον αντικεµενο κθεσης της Επιτροπς προς το Ευρωπακ Κοινοβολιο και το Συµβολιο. Εν, ως αποτλεσµα αυτς της επανεξτασης, θεωρεται σκπιµη η προσαρµογτων τεχνικν διατξεων της παροσας οδηγας, η εν λγω προσαρµογπραγµατοποιεται σµφωνα µε τη διαδικασα που ορζεται στο ρθρο 13 παργραφος 3 της οδηγας 70/156/ΕΟΚ.

ρθρο 8 -Χωριστς τεχνικς µονδες

Η παροσα οδηγα δεν θγει την αρµοδιτητα των κρατν µελν να απαγορεουν να περιορζουν τη χρση των συστηµτων µετωπικς προστασας που διατθηκαν στην αγορ ως χωριστς τεχνικς µονδες πριν απ την ναρξη ισχος της παροσας οδηγας.

ρθρο 9 - ναρξη ισχος

Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστηµρα απ τη δηµοσευστης στην Επσηµη Εφηµερδα της Ευρωπακς νωσης.

ρθρο 10 - Αποδκτες

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Στρασβοργο, 26 Οκτωβρου 2005.

3. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ

3.1. Τα συστµατα µετωπικς προστασας πρπει να υποβλλονται στις ακλουθες δοκιµς προκειµνου να εγκριθον:
3.1.1. ∆οκιµ οµοιµατος κτω µρους ποδιο προς σστηµα µετωπικς προστασας. Η δοκιµ αυτ εκτελεται µε ταχτητα πρσκρουσης 40 km/h. Η µγιστη δυναµικ γωνα κµψεως του γνατος δεν πρπει να υπερβανει τις 21,0o, η µγιστη δυναµικ µετατπιση διτµησης του γνατος δεν πρπει να υπερβανει τα 6,0 mm, και η επιτ- χυνση που µετρται στο νω κρο της κνµης δεν πρπει να υπερβανει τα 200 g.
3.1.1.1. Ωστσο, σον αφορ συστµατα µετωπικς προστασας τα οποα χουν εγκριθε ως χωριστς τεχνικς µονδες για χρση µνο σε συγκεκριµνα οχµατα συνολικς επιτρεπµενης µζας που δεν υπερβανει τους 2,5 τνους και χουν λβει γκριση τπου πριν απ την 1η Οκτωβρου 2005, σε οχµατα συνολικς επιτρεπµενης µζας που υπερβανει τους 2,5 τνους, οι διατξεις του σηµεου 3.1.1 µπορον να αντικαθστανται απ τις διατξεις ετε του σηµεου 3.1.1.1.1, ετε του σηµεου 3.1.1.1.2.
3.1.1.1.1. Η δοκιµ αυτ εκτελεται µε ταχτητα πρσκρουσης 40 km/h. Η µγιστη δυναµικ γωνα κµψεως του γνατος δεν πρπει να υπερβανει τις 26,0o, η µγιστη δυναµικ µετατπιση διτµησης του γνατος δεν πρπει να υπερβανει τα 7,5 mm, και η επιτχυνση που µετρται στο νω κρο της κνµης δεν πρπει να υπερβανει τα 250 g.
3.1.1.1.2. Οι δοκιµς αυτς πραγµατοποιονται σε χηµα µε εγκατεστηµνο σστηµα µετωπικς προστασας και σε χηµα χωρς σστηµα µετωπικς προστασας, µε ταχτητα πρσκρουσης 40 km/h. Οι δο δοκιµς πραγµατοποιονται σε οµοιµορφες τοποθεσες, στερα απ συµφωνα µε την αρµδια αρχ δοκιµς. Καταγρφονται οι τιµς για τη µγιστη δυναµικ γωνα κµψεως του γνατος, τη µγιστη δυναµικ µετατπιση διτµησης του γνατος και την επιτχυνση που µετρται στο νω κρο της κνµης. Σε κθε περπτωση, η καταγεγραµµνη τιµ για το χηµα µε εγκατεστηµνο σστηµα µετωπικς προστασας δεν πρπει να υπερβανει το 90 % της αντστοιχης καταγεγραµµνης τιµς για το χηµα χωρς σστηµα µετωπικς προστασας.
3.1.1.2. Εν το ψος του κτω µρους συστµατος µετωπικς προστασας εναι µεγαλτερο απ 500 mm, αυτ η δοκιµ πρπει να αντικαθσταται απ τη δοκιµ οµοιµατος νω µρους ποδιο προς σστηµα µετωπικς προστασας, πως καθορζεται στο σηµεο 3.1.2.
3.1.2. ∆οκιµ οµοιµατος νω µρους ποδιο προς σστηµα µετωπικς προστασας. Η δοκιµ αυτ εκτελεται µε ταχτητα πρσκρουσης 40 km/h. Το στιγµιαο θροισµα των δυνµεων πρσκρουσης ως προς το χρνο δεν πρπει να υπερ- βανει τα 7,5 kN και η ροπ κµψεως επ του κρουστικο εκκρεµος της δοκιµς δεν πρπει να υπερβανει τα 510 Nm. Η δοκιµ οµοιµατος νω µρους ποδιο προς σστηµα µετωπικς προστασας πραγµατοποιεται, εφσον το καττερο ψος του συστµατος µετωπικς προστασας στη θση δοκιµς υπερβανει τα 500 mm.
3.1.2.1. Ωστσο, σον αφορ συστµατα µετωπικς προστασας τα οποα χουν εγκριθε ως χωριστς τεχνικς µονδες για χρση µνο σε συγκεκριµνα οχµατα συνολικς επιτρεπµενης µζας που δεν υπερβανει τους 2,5 τνους και χουν λβει γκριση τπου πριν απ την 1η Οκτωβρου 2005, σε οχµατα συνολικς επιτρεπµενης µζας που υπερ- βανει τους 2,5 τνους, οι διατξεις του σηµεου 3.1.2 µπορον να αντικαθστανται απ τις διατξεις ετε του σηµεου 3.1.2.1.1, ετε του σηµεου 3.1.2.1.2.
3.1.2.1.1. Η δοκιµ αυτ εκτελεται µε ταχτητα πρσκρουσης 40 km/h. Το στιγµιαο θροισµα των δυνµεων πρσκρουσης ως προς τον χρνο δεν πρπει να υπερβανει τα 9,4 kN και η ροπ κµψεως επ του κρουστικο εκκρεµος της δοκιµς δεν πρπει να υπερβανει τα 640 Nm.
3.1.2.1.2. Οι δοκιµς αυτς πραγµατοποιονται σε χηµα µε εγκατεστηµνο σστηµα µετωπικς προστασας και σε χηµα χωρς σστηµα µετωπικς προστασας, µε ταχτητα πρσκρουσης 40 km/h. Οι δο δοκιµς πραγµατοποιονται σε οµοιµορφες τοποθεσες, µετ απ συµφωνα µε την αρµδια αρχ δοκιµς. Καταγρφονται οι τιµς για τη µγιστη δυναµικ γωνα κµψεως του γνατος, τη µγιστη δυναµικ µετατπιση διτµησης του γνατος και την επιτχυνση που µετρται στο νω κρο της κνµης. Σε κθε περπτωση, η καταγεγραµµνη τιµ για το χηµα µε εγκατεστηµνο σστηµα µετωπικς προστασας δεν πρπει να υπερβανει το 90 % της αντστοιχης καταγεγραµµνης τιµς για το χηµα χωρς σστηµα µετωπικς προστασας.
3.1.2.2. Εν το ψος του κτω µρους συστµατος µετωπικς προστασας εναι λιγτερο απ 500 mm, αυτ η δοκιµ δεν εναι επιβεβληµνη.
3.1.3. ∆οκιµ οµοιµατος νω µρους ποδιο προς πρσθιο κρο συστµατος µετωπικς προστασας. Η δοκιµ αυτ εκτε- λεται µε ταχτητα πρσκρουσης 40 km/h. Το στιγµιαο θροισµα των δυνµεων πρσκρουσης ως προς τον χρνο, προς το νω και το κτω µρος του κρουστικο εκκρεµος, δεν θα πρπει να υπερβανει πιθαν τιµ στχου 5,0 kN και η ροπ κµψεως επ του κρουστικο εκκρεµος δεν θα πρπει να υπερβανει πιθαν τιµ στχου 300 Nm. Τα δο αποτελσµατα καταγρφονται αποκλειστικ για λγους παρακολοθησης.
3.1.4. ∆οκιµ οµοιµατος κεφαλς παιδιο/µικρσωµου ενηλκου προς σστηµα µετωπικς προστασας. Η δοκιµ πραγµα- τοποιεται µε ταχτητα πρσκρουσης 35 km/h µε τη χρση οµοιµατος κεφαλς κρουστικο 3,5 kg για το παιδ/ µικρσωµο ενλικο. Το κριτριο επιδσεων κεφαλς (ΚΕΚ), που υπολογζεται απ τη συνισταµνη των µετρσεων χρνου του επιταχυνσιοµτρου, σµφωνα µε το σηµεο 1.15, δεν πρπει να υπερβανει την τιµ 1 000 σε κθε περπτωση.